قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

کليه قوانين و مقررات اين سايت مطابق با قوانين جمهوری اسلامی ايران و مصوبات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مي باشد.